Κριτήρια Επαγγελματικής Επάρκειας

Κριτήρια Επαγγελματικής Επάρκειας

Η εκπαίδευση που απαιτείται βάσει διεθνών κριτηρίων ώστε να θεωρείται κάποιος/ποια επαγγελματίας χοροθεραπευτής/τρια είναι η ολοκλήρωση διετούς μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος Xοροθεραπείας πλήρους παρακολούθησης (full time) ή τριετούς μερικής παρακολούθησης (part time). Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ώρες υποχρεωτικής προσωπικής θεραπείας, πρακτικής εξάσκησης και εποπτειών. Η εκπαίδευση παρέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος με εφαρμογές σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.

Στην Κύπρο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση στον κλάδο της Χοροθεραπείας. Ο Σύνδεσμος Χοροθεραπείας Κύπρου αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εισαγωγικών σεμιναρίων προς όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στη Χοροθεραπεία. Στην Ευρώπη η εκπαίδευση της Χοροθεραπείας καθορίζεται από τους όρους που έχει θέσει o Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Χοροθεραπείας Κύπρου (EADMT - http://www.eadmt.com) και παρέχεται από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα κατά τόπους αναγνωρισμένα από τους Συνδέσμους Χοροθεραπείας εκάστης χώρας-μέλους.

Ως εκ των άνω, προτρέπουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να βεβαιώνονται ότι ο χοροθεραπευτής/τρια στον οποίο/α απευθύνονται φέρει τα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση Xoροθεραπείας. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να αποταθείτε στη Γραμματεία του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου info@adtcy.com.

Οι εν ενεργεία χοροθεραπευτές οφείλουν να φροντίζουν για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο για όσο διάστημα ασκούν το επάγγελμα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Χοροθεραπείας και των άλλων συναφών κλάδων και να συνεργάζονται με αυτούς. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει εποπτείες, παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων, δημοσιεύσεις άρθρων, έρευνα κλπ. Τονίζεται ότι, η εποπτεία είναι απαραίτητη για τους ενεργούς χοροθεραπευτές καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.